Timmerbedrijf Ludo Aarts | Munnikenheiweg 20 | 4879 NG Etten-Leur

Keurmerken

Wij leveren onze producten met het KOMO-certificaat. Ook leveren we producten in inbraakwerendsheidsklasse 2 en 3 met het Politiekeurmerk.

komokeurKOMO® is een al meer dan vijftig jaar bestaand keurmerk dat wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Een KOMO-gecertificeerd product of proces geeft direct de zekerheid dat een product of dienst voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Het KOMO keurmerk wordt gecontroleerd door geselecteerde certificatie-instituten die geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie (RvA) en een licentieovereenkomst hebben afgesloten met de Stichting Bouwkwaliteit.
KOMO® is een sterk merk dat nu meer dan ooit een leidende rol speelt in alle geledingen in de bouwkolom. KOMO® is er voor alle bouwpartners. Het merk representeert betrouwbaarheidheid, onafhankelijke controle door derden en het voldoen aan de bouwregelgeving.

Wenst u meer informatie over het KOMO® keurkmerk? Kijk dan snel op www.komo.nl.

 


skhkeurmerkSKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan.

Zo staan de KOMO® certificatieschema’s (de BRL-en) en de management certificatieschema’s (ISO 9001, ISO 14001 en VCA) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en FSC-COC certificatie onder toezicht van de ASI.

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

Een ieder die geïnteresseerd is en vrijblijvend informatie aanvraagt m.b.t. een specifiek certificatie schema ontvangt een informatiebrief over dat onderwerp met de kosten van de certificatieprocedure en de jaarlijkse kosten voor de instandhouding en de daarop volgende controles.

Wenst u meer informatie over SKH? Kijk snel op www.skh.org.


FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC®-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC® standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

FSC® is succesvol

 • Door de manier van werken van FSC® worden de verschillende belangen – milieu, mens en economie – evenwichtig afgewogen
 • FSC® wordt als enig keurmerksysteem gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld, vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven
 • FSC® is de enige organisatie met een onafhankelijk consistent standaard- en certificeringsysteem dat wereldwijd toepasbaar is voor alle soorten bossen en plantages
 • FSC® werkt transparant en democratisch
 • FSC® biedt bedrijven een praktische oplossing om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aanvankelijk leunde FSC® voornamelijk op een paar bedrijven die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels heeft FSC® een onstuimige groei doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich.

Hoe werkt FSC®?
De kern van het werk van FSC® is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC®-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC® het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC® hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de vijftien onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC® zijn geaccrediteerd.

Resultaat is dat we kunnen zeggen dat ‘FSC® alleen FSC® is als er FSC® op staat’. U kunt dit zelf controleren op de internationale website www.info.fsc.org.


leerbedrijfSH&M is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de timmer- en meubelindustrie, houthandel en parketbranche. SH&M begeleidt zo’n 3.100 erkende leerbedrijven bij het opleiden van ruim 4.000 leerlingen tot de professionele vakmensen van morgen. Het kenniscentrum draagt zorg voor een goede match tussen haar leerbedrijven (arbeidsmarkt) en leerlingen in het beroepsonderwijs, schoolverlaters en (jeugd)werklozen.

SH&M is verantwoordelijk voor de juiste condities voor stages en leerbanen, de diplomastructuur in het middelbaar beroepsonderwijs en verschaft inzicht in de (regionale) arbeidsmarkt. SH&M benut haar uitgebreide kennis van de branche bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s, leermiddelen en toetsen. Maar ook voor de beroepenoriëntatie voor vmbo-leerlingen. Samen met de branches en de onderwijsinstellingen waarborgt SH&M kwalitatief goede opleidingen, afgestemd op de beroepspraktijk.

Bij het kenniscentrum werken ongeveer 50 medewerkers.

Organisatie
SH&M heeft haar activiteiten georganiseerd in twee stichtingen, te weten SH&M kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven en SH&M Contract.

Samenwerking
Bedrijfsleven en onderwijs zijn bij SH&M vertegenwoordigd in het bestuur en in commissies.

In het SH&M bestuur werken samen:

 • Centrale Bond van Meubelfabrikanten
 • Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
 • Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
 • Nederlandse Parket Federatie
 • FNV Bouw
 • CNV Vakmensen
 • MBO Raad

cekeurmerkSinds 1 februari 2009 dienen in Europa alle ramen, deuren en kozijnen voorzien te zijn van een CE markering. Uit het toenemende aantal vragen, die bij het VKG bureau binnenkomen over dit onderwerp, blijkt dat er bij de VKG leden onduidelijkheid over dit onderwerp bestaat. In samenwerking met SKG en het Kenniscentrum Gevelbouw (KCG) heeft de VKG onderstaande notitie ter verduidelijking opgesteld.

Wat is CE-markering?
CE-markering is een Europees productinformatielabel dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest. De waardes van deze eigenschappen moeten door de producent vermeld worden op het product, de verpakking of de begeleidende bon. Of producten zijn voorzien van CE-markering en of de eigenschappen op correcte wijze zijn bepaald, wordt gecontroleerd door de VROM-inspectie. CE-markering past in het beleid om binnen Europa handelsbelemmeringen weg te nemen. De handelsbelemmeringen voor bouwmaterialen en bouwproducten komen vooral door de verplichting om in elk ander Europees land een product steeds weer opnieuw te laten testen volgens de normen van dat land.

CE-markering geldt alleen voor de eigenschappen van een product
CE-markering richt zich alleen op eigenschappen van een product en wel die eigenschappen die de overheid belangrijk vindt uit algemeen belang. Elk land, ook binnen de EU, stelt landspecifieke eisen aan bouwwerken en constructies. In Nederland is dit geregeld binnen het Bouwbesluit. Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing van het product in een bouwwerk. CE is dus nooit een garantie dat een product overal toegepast mag worden. Er moet altijd worden gecontroleerd of het desbetreffende product ook in het desbetreffende bouwwerk toegepast mag worden. Onterecht gebruik van CE wordt door de wetgever gezien als economisch delict.

Hoe zit het met CE in Nederland?
Toepassing van CE-gemarkeerde producten is niet zonder meer mogelijk. Nederland heeft vergeleken met de andere lidstaten het Bouwbesluit dat eisen stelt aan bouwwerken en gebouwen en niet aan bouwproducten. Daardoor is het voor Bouw- en Woningtoezicht en voor het bouwbedrijfsleven lastig te weten of de volgens de Europese testmethoden gemeten waarden voldoende zijn voor toepassing(-en) in een bouwwerk of gebouw. In Nederland wordt dit ondervangen door producten en processen met een KOMO-kwaliteitsverklaring.

Wie is er verantwoordelijk voor de CE-markering?
De producent en/of leverancier van het desbetreffende product, is 100% verantwoordelijk voor de inhoud van de CE-markering. Het geven van onjuiste of ontoereikende informatie in de CE-markering wordt beschouwd als een economisch delict, waarbij ook eventuele vervolgschades worden betrokken. De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de afnemer. Indien de toepassing van een product strijdig is met de inhoud van de CE-markering, is de partij die het product heeft toegepast aansprakelijk.

Kan ik een CE-gemarkeerd product direct toepassen in Nederland?
Nee. In Nederland zijn CE-gemarkeerde producten niet vanzelfsprekend toepasbaar of geschikt voor iedere toepassing, vanwege het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse producten.

Wat moet een fabrikant met een KOMO-attest-met-productcertificaat doen om aan de voorwaarden van CE te voldoen volgens de eisen welke gesteld zijn in de productnorm EN 14351-1:2006 welke per 01-02-2009 verplicht is?

 1. Systeemhuizen zullen aan de fabrikanten de waarden van de eigenschappen verstrekken voor CE markering die vermeld kunnen worden op het product, de verpakking of de begeleidingsbon. Deze waarden hebben betrekking op een niet brand- en rookwerend raam- en deursysteem.
 2. Deze waarden zijn d.m.v. een beproeving door een Notified Body vastgesteld. De waarden die vermeld worden in de verklaring worden onder verantwoordelijkheid door de fabrikant vermeld.
 3. Bij afwijkende producten waarbij niet direct is vastgesteld aan welke waarde het product voldoet kan door een verantwoordelijk aangesteld persoon van de fabrikant conform verklaard worden.
 4. In de interne kwaliteitsbewaking (IKB) van de fabrikant moet een procedure opgenomen worden hoe om te gaan met CE markering.
 5. Indien dit niet zondermeer kan worden vastgesteld zal een ITT beproeving uitgevoerd moeten worden om waarden van de eigenschappen te kunnen vermelden. Als voorbeeld: Bij een ingangspui met een verlaagde onderdorpel welke niet in een attest of ITT is opgenomen moet de beproeving alsnog door het systeemhuis worden uitgevoerd om de waarden vast te stellen.
 6. Evenzo zal dit gedaan moeten worden als door een producent afwijkende producten gemaakt worden.
 7. Voor SKG-KOMO certificaathouders kan bij SKG een EG conformiteitcertificaat worden aangevraagd waarbij universele waarden zijn aangegeven welke vermeld kunnen worden door de fabrikant met een voorbeeld van een CE label.

Meer informatie omtrent CE kan verkregen worden in het VKG-Kwaliteitshandboek 2008 in § 17 blad 100 t/m 105

Copyright 2024 Timmerbedrijf Ludo Aarts | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten